Sterk satsing i Bergen

I samarbeid med Bergen Rugbyklubb og Bergen kommune satser nå Norges Rugbyforbund på barn og unge i Bergen. Planen innebærer rekruttering av 150 nye medlemmer i målgruppen: Gjennom turneringer mellom skoler, tilbud på SFO og spennende aktiviteter med kamper i helgene, så er prosjektgruppen klare på at de skal nå sine mål.

Første Planleggings møte!!
Fra venstre: Jimmy Barron (RDO), Nina Ingram (administrator), David Meunier Kjetland (marketing), Karl Frisch (mentor og BRK Director of Rugby), Jules Crossley-Nilsen (BRK President og BOU komité) og Marcus Crossley-Nilsen (BRK og BOU komité)

Nytt styre i Oslo Rugbykrets

Gratulerer til nytt styre i Oslo Rugbykrets som vil bli ledet av Trond Yngve Larsen. (Blindern Rugbyklubb)
– Vi skal sørge for at kretsen er der for klubbene, og at vi kan bistå slik at det er aktivitet i kretsen og at klubbene samarbeider effektivt både om aktiviteter, treningstider og å sørge for at Oslo kommune vet at det eksisterer mange klubber i Oslo som er underlagt Norges Rugbyforbund, sier Trond Yngve Larsen. Resten av styret består av:
Nestleder Elisabeth Berentsen
Styremedlemmer: David Gould, Petter Mathisen, Rebecka May Lund
Vara: Marita Evjen

Når kan vi starte med rugby igjen?

Dette er status pr 30.juni:
Idrettsforbundet jobber videre for full gjenåpning av norsk idrett

Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene er på plass innen de ulike idrettene. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt. 

– Norges idrettsforbund har også de siste ukene utfordret myndighetene for å få gjenåpnet idrettsaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter. En slik gjenåpning vil være avgjørende for at idretten kan ivareta sitt overordnede og helhetlige samfunnsansvar, sier idrettspresident Berit Kjøll. 

Norges idrettsforbund har i sin dialog med helsemyndighetene, Kulturdepartementet og statsråd Abid Raja diskutert muligheten for å gjenåpne for ordinær trening i kontrollerte former for breddeaktiviteter for personer over 19 år innen kontaktidretter i juli. Dette som følge av frafallsrisiko blant voksne utøvere som nå opplever manglende motivasjon når man ikke kan utøve idretten sin på ordinært vis. 

– Vi opplever anerkjennelse og forståelse fra regjeringen for den situasjonen vi står i. Helsemyndighetene er imidlertid tydelige på at det ikke er forsvarlig å åpne opp mer innenfor idretten på nåværende tidspunkt på grunn av usikkerheten totalt sett knyttet til videre smitteutvikling. Som en ansvarlig samfunnsaktør må vi respektere og forholde oss til dette, selv om vi gjerne skulle sett dette annerledes, sier Kjøll og legger til;

– Gitt at smittesituasjonen gjennom sommeren er under kontroll, forventer vi at myndighetene tar neste skritt og åpner for ordinær aktivitet for kontaktidrettene for personer over 19 år, sier Kjøll.  

Som en konkret oppfølging og dialog med statsråd Abid Raja vil det avholdes et møte på politisk nivå mellom Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i begynnelsen av august for å diskutere hvordan den resterende gjenåpningen av kontaktidretter for personer over 19 år kan starte opp på en ansvarlig måte. 

– Jeg er takknemlig for, og stolt over, den felles ansvarligheten norsk idrett har utvist i koronasituasjonen. Samtidig forstår jeg frustrasjonen, og at det kan oppleves urimelig når breddeidrettsutøvere innenfor kontaktidretter over 19 år ikke kan trene og konkurrere som normalt.  Jeg oppfordrer derfor alle i norsk idrett til å utvise ansvarlighet i den situasjonen vi står i, slik at vi snarest mulig kan få til en full gjenåpning av norsk idrett, avslutter Kjøll.

Ny strategiplan

Styret i NRF har staket ny kurs for 2020-2024:

Kjernen i planen er fokus på opplevelser som ny visjon skal symbolisere:
Sammen skaper vi rå opplevelser #prøvogstopposs
Planen bygger på tidligere plan med strategiområder som fokuserer på barn/ ungdom og klubb, med et nytt strategiområde som handler om arrangement.
Nå er planen ute på høring om vi er spente på tilbakemeldinger fra klubbene: Fristen er satt til 23. juni kl 15.00.

Hele planen kan du lese her:

Har klubben din tapt inntekter ?

Har klubben din tapt inntekter på grunn av avlyst arrangement: Nå kan arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset få kompensasjon:

14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. De kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Fordi det er kort søknadsfrist, har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Søk om kompensasjon her. 

Det er satt av 700 millioner kroner til kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten (inkludert kulturfrivilligheten). Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det blir lagt opp til rask søknadsbehandling og utbetaling. Les mer her.

Kunngjøring

NRFs ting/årsmøte var opprinnelig satt til 13. og 14 juni.
Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, så kan ikke årsmøtet avholdes med fysisk oppmøte:

Styret behandlet på styremøte 4. april om årsmøtet skulle utsettes inntil videre, utsette og sette en ny dato, avlyse årsmøtet eller innkalle til et digitalt årsmøte.

Dette er en ekstraordinær situasjon og styret måtte ta hensyn til hva som er det beste for NRF:
President foreslo derfor å avlyse årsmøte 2020.
Dette ble vedtatt av styret.

Dette betyr at årsmøte og ledersamling vil avholdes i 2021 – styret kommer tilbake med nærmere beskjed om tidspunkt og sted.

På denne måten kan styret og klubbene konsentrere seg om å stå samlet for å bygge opp aktivitet i forbundet så snart dette er mulig.

I tingperioden er det styret som er øverste instans i Norges Rugbyforbund: Så små og store saker som klubber ønsker å spille inn tas svært gjerne i mot og kan sendes til Forbundskontoret: rugby@nif.idrett.no eller direkte til styret:  styret@rugby.no

I mellomtiden oppfordrer vi klubbene til å ta i bruk digitale verktøy som Teams i styrearbeid. Vi håper også at alle medlemmer fortsatt er aktive på egenhånd og gjennom de felles aktivitetene som vi tilbyr via vår Facebookside:

Vi byr på daglige tips og utfordringer som Quiz holder vi 1 gang pr uke.

Nå lansere vi også fellestreninger på Facebook eller Zoom som alle kan ta del i, foreløpig 2 ganger pr uke.

Vi oppfordrer alle klubbene våre til å holde fellestreninger: Ta kontakt dersom vi kan holde 1 av disse live for hele rugby-Norge!

Ellers tar vi svært gjerne i mot råd og tips i forhold til digitale plattformer og digital trening:

-Er dere fornøyde med hvordan vi løser dette pr i dag?

Håper vi sees igjen – snart!!

Rugbyforbundets koronavettregler

Tilbake til Rugby

Helsedirektoratet har den 7.mai åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Klubben er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styret er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

NRF utarbeidet en plan for åpne opp rugby på bakgrunn av mal fra Swiss Rugby Union, med et exit-konsept fra lockdown. Konseptet er designet for å gradvis starte idretten vår igjen, alt mens vi respekterer reglene gitt av Helsedirektoratet og NIF, og samtidig garanterer spillerens velferd og sikkerhet og samtidig maksimerer skadeforebyggende strategier: En idrett kan ikke gjenoppta sin virksomhet at forbundet har laget en plan for oppstart.

Naturligvis vil dette konseptet kontinuerlig tilpasses avhengig av regler og forskrifter gitt av det Helsedirektoratet, NIF og World Rugby. World Rugby utsteder også sportsspesifikke direktiver for en retur til spill, som NRF vil innlemme i sitt tekniske konsept.

Dette konseptet gjelder for voksne spillere så vel som U18 og U16.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler. Det skal utarbeides egne regler for aktiviteter for barn og unge, i denne gruppen er det disse retningslinjene som følges. Disse reglene er tilgjengelig fra mandag 11. mai.[i]

Risikovurdering og hygiene

Gjennom de fem fasene forblir alltid følgende regler på plass:

1. Hygiene: Spillerne må vaske eller desinfisere hendene før og etter hver trenings- eller konkurranse økt, og unngå å berøre ansiktet.
Hoste eller nyse i albuen.
Hver spiller må ta med sin egen vannflaske, merket med navnet sitt. Spillerne oppfordres til å nøye følge Helsedirektoratets regler mot smitte og respektere helse, forebygging og generelle anbefalinger.

2. Selvvurdering: Hver spiller må gjennomføre en selvvurdering før han/hun går på trening eller deltar i konkurranse:

Har jeg ett av følgende symptomer:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, pustebesvær)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.
Hvis JA: ikke gå på trening / konkurranse, følg råd fra lokale helsemyndigheter

Hver spiller må informere sin trener hvis svaret på spørsmålet over er JA. Hver klubb har ansvaret for å sikre at denne informasjonen blir gitt av spillerne sine, og at resten av gruppen er tar ansvar hvis en spiller har slike symptomer.

En spiller kan ikke gå på trening hvis han / hun har noen av symptomene ovenfor, eller hvis han / hun eller noen i deres husstand har fått diagnosen COVID-19.

3. Sporing av smitte: Klubben må holde oversikt over fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer til hver person som er tilstede på treningsøkten, og på hver konkurranse.

4. Sikkerhet for spillere: som alltid er tilfelle i rugby, må spillersikkerhet forbli i sentrum for hver aktivitet, det være seg i trening eller i konkurranse. Denne regelen får en ekstra spesiell betydning i den nåværende tiden, da skadeforebygging ikke bare tjener til å holde spillere sunne, men også til å unngå overbelastning av vårt helsevesen.

2. Transport til og fra trening

Spillerne oppfordres til å gå eller dra på trening på sykkel. De som bor lenger unna, oppfordres i dagens situasjon til privat transport, for å unngå overfylt kollektivtransport. De som må bruke kollektivtransport, bør prøve å unngå rush trafikk. Om nødvendig må treningstid og varighet tilpasses.

3. Infrastruktur

Alle rugbyklubber er forpliktet til å samarbeide tett med sine lokale myndigheter og kommuner om gjenåpning og bruk av idrettsanleggene, samt om å overholde all hygiene regler som er satt av ledelsen for det spesifikke anlegget/ banen du bruke.


Det antas at i 1. fase vil garderober, dusjer, serveringsfasiliteter eller kiosk som normalt tilbys av idrettsanleggene forblir stengt.
Spillerne må komme på trening i treningsklær, ta med og skifte klær og dusje etter å ha trent hjemme. I tillegg forventes det at alle tar med seg mat og drikke og holder dem adskilt og alltid godt merket med navn.
Ingen organiserte eller spontane sosiale sammenkomster skal holdes, foruten treningsøktene.

Om mulig: dispenser for antibac og engangspapir med avfallsbeholdere skal settes på plass.

4. Organisering av trening og konkurranser

Trygg oppstart for rugbytrening og kamper er utformet i fem faser:

Hver nye fase kan bare nås når Helsedirektoratet har godkjent nytt regelverk. Hver fase er selvfølgelig også avhengig av kommuners individuelle beslutninger om å åpne idrett på nytt og gjennomføre de nye regelsettene: Det anbefales at klubber følger med på lokale tilpasninger i sin kommune.

Fase I

Varighet: Uke 20

Vi anbefaler at klubbene starter trening forsiktig opp og starter i fase 1, dette for å få i gang gode rutiner før klubben starter på Fase 2: Før klubbtreningen starter opp igjen, må hver spiller, i den daglige egenvurderingen, gå gjennom følgende spørsmål:

1. Har jeg for øyeblikket noen av disse symptomene:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, kortpustethet)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.

JA -> Ikke start trening, følg instruksjonene Helsedirektoratet.

NEI -> Neste spørsmål

2. Har jeg for øyeblikket COVID-19, eller hadde jeg det de siste 2 månedene, så vidt jeg vet?

JA -> Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI -> Neste spørsmål

3. Har jeg en historie med hjerteproblemer eller andre helsetilstander?

JA: Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI: OK, du kan gå på trening med fase I

Regjeringen har fått på plass følgende regler og begrensninger, som gjelder fra 7.mai 2020:

a. Antall personer: Ikke mer enn 20 personer kan samles til trening, men mindre grupper anbefales i starten.

b. Sosial distanse: 1 meter avstand må til enhver tid overholdes mellom spillerne: Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.

c. Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Trening i fase 1:

Treningsøkter for små grupper.

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom enkeltpersoner, hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen utøver.

Forsøk å holde treningsgruppene alltid til de samme personene.

Intensiteten og varigheten av treningsøktene må være moderat: Maks 1 time, mindre enn 80% av maks hjertefrekvens.

Spesifikke aktiviteter i fase 1:

Styrke
Eksplosiv trening
Kondisjonstrening
Stretching
Skadeforebyggende trening
Teknisk trening
Trening på individuelle ferdigheter
Taktisk arbeid m.m.
Individuell sparking

Spill som involverer disse ferdighetene, og bruk alltid 1-meters regelen

Ingen passering av ballen fra den ene spilleren til den andre, hver spiller må ha sin egen ball.

Dersom det gis lov til å kaste ball, kan følgende aktiviteter legges til:

Pasninger
Innkast
Spill som involverer disse ferdighetene.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger: Dersom en person i treningsgruppen  får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen vende tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase II

Antall personer: Ikke mer enn 20 personer i treningsgruppen

Sosial avstand: Det må fortsatt overholdes 1 meter avstand mellom spillerne.

Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Generellt

Øvelser i større gruppe, (anbefalt 15-20 personer).

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom spillerne. Hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen idrettsutøver.

Spesifikke aktiviteter fase II:

Styrke og kondisjon
Passninger, spark og innkast
Baklinje uten forsvar
Angrepslinje
Løpe på linje med 1 meters avstand
Selv om spillet involverer en større gruppe – må 1-meterslinjen for avstand opprettholdes.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase III

Premiss:

Antall personer: 30+

Sosial distansering: Fase III kan lanseres når regler for å holde avstand er lettet av myndighetene og noe kroppskontakt er tillatt, for eksempel i fotball, basketball og håndball.

Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, lett kontakt

Spesifikke aktiviteter:

 • Styrke og kondisjon
 • Passninger, spark, innkast.
 • Liten eller stor gruppe med lett motstand.
 • Baklinje eller angrepslinje med lett motstand.
  Touch rugby med fullt lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av klynger, personer på laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase IV

Premiss:

Sosial distansering: Fase IV kan lanseres når reglene for sosial distansering er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele teamet, full kontaktforberedelser til konkurranser.

Spesifikke aktiviteter:

Styrke og kondisjon

Pasninger, spark, innkast.

Liten eller stor gruppe med fullt forsvar.

Baklinje eller angrepslinje med fullt forsvar.

Innkast og scrum med motstandere.

Trening med hele lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til karantene med mindre en test kan utelukke at de har inngått COVID-19. Karantene må holdes i 10 dager.
De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase V

Fase V kan lanseres når reglene for sosial distanse er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele laget, vennskapskamper, forberedelse til oppstart av mesterskap eller liga.


[i] Inntil reglene foreligger skal reglene i dette dokumentet overholdes.Avtale mellom NRF og Rugby League Norge

NRF har kommet frem til en avtale med Rugby League Norge: Avtalen innebærer at all nasjonal aktivitet i League er under Norges Rugbyforbund, mens all internasjonal aktivitet i Rugby League er under Rugby League Norge.

-Det er flott at avtalen nå er på plass, jeg ser frem til at vi alle kan samarbeide med å utvikle rugby i Norge, sier President Per Thorkildsen.

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.   

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.    

Avgjørende å kartlegge  

– En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.   

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.   

Ber idrettslag komme i gang med registrering  


– Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.  

 – Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.   

Nordiske land ønsker samme IT-løsning 


Norges idrettsforbund var raskt i gang med å lage et digitalt rapporteringsskjema for idrettslag da krisen var et faktum, og har på kort tid, takket være iherdig innsats fra NIF Digital og utviklere i andre land, laget et system for innrapportering av økonomiske konsekvenser for klubber og idrettslag. Arbeidet som er lagt ned er blitt lagt merke til av alle de andre nordiske landene som nå ønsker et tilsvarende system for sine idrettsorganisasjoner.   

– Vi setter selvsagt stor pris på annerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og deler mer enn gjerne våre løsninger med våre gode samarbeidspartnere i Norden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF Digital.   

Her kan du registrere økonomiske konsekvenser: https://covid-19.nif.no/

Tilbake til Rugby


Oppdatert 20.august: OPPDATERES FORTLØPENDE!

Beredskapsgruppen i NRF har tatt følgende vedtak:
Barn og ungdom til om med 19 år kan spille i ny fase 4 fra og med 20. august.
Dersom det skal avholdes kamper så skal NRF kontaktes og protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges. Denne protokollen er tilgjengelig her.

Vedtaket medfører at NRF nå tillater regionale kamper for denne aldersgruppen .

Spillere over 20 år er fortsatt i Fase 2. Søknad om Fase 3 for spillere over 20 år ligger til behandling hos KUD.
I Fase 2 kan man kaste ball, forutsatt at ballen rengjøres.

Send oss gjerne spørsmål på beredskap@rugby.no
Fortsett gjerne å legge ut inspirasjonsvideoer på Instagram og tagg #prøvogstopposs.

Store deler av norsk idrett er nå gjenåpnet. Dette gjelder all idrett for barn og ungdom hvor man kan trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Toppidretten har fått grønt lys for trening og konkurranser så snart smittevernsprotokollene er på plass innen de ulike idrettene. I tillegg er trening og konkurranser tillatt for alle idretter – også for de over 19 år, som ikke medfører nærkontakt. 

13. mai
Det er nå åpnet for at trening for grupper opp til 20 personer kan starte opp, så lenge smittvernsreglene følges og avstand på 1 meter opprettholdes.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Her er plan for oppstart: Plakat
Klubben er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Styret er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern, og plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

NRF utarbeidet en plan for åpne opp rugby på bakgrunn av mal fra Swiss Rugby Union, med et exit-konsept fra lockdown. Konseptet er designet for å gradvis starte idretten vår igjen, alt mens vi respekterer reglene gitt av Helsedirektoratet og NIF, og samtidig garanterer spillerens velferd og sikkerhet og samtidig maksimerer skadeforebyggende strategier: En idrett kan ikke gjenoppta sin virksomhet at forbundet har laget en plan for oppstart.

Naturligvis vil dette konseptet kontinuerlig tilpasses avhengig av regler og forskrifter gitt av det Helsedirektoratet, NIF og World Rugby. World Rugby utsteder også sportsspesifikke direktiver for en retur til spill, som NRF vil innlemme i sitt tekniske konsept.

Dette konseptet gjelder for voksne spillere så vel som U18 og U16.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler. Det skal utarbeides egne regler for aktiviteter for barn og unge, i denne gruppen er det disse retningslinjene som følges. Disse reglene er tilgjengelig fra mandag 11. mai.[i]

Risikovurdering og hygiene

Gjennom de fem fasene forblir alltid følgende regler på plass:

1. Hygiene: Spillerne må vaske eller desinfisere hendene før og etter hver trenings- eller konkurranse økt, og unngå å berøre ansiktet.
Hoste eller nyse i albuen.
Hver spiller må ta med sin egen vannflaske, merket med navnet sitt. Spillerne oppfordres til å nøye følge Helsedirektoratets regler mot smitte og respektere helse, forebygging og generelle anbefalinger.

2. Selvvurdering: Hver spiller må gjennomføre en selvvurdering før han/hun går på trening eller deltar i konkurranse:

Har jeg ett av følgende symptomer:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, pustebesvær)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.
Hvis JA: ikke gå på trening / konkurranse, følg råd fra lokale helsemyndigheter

Hver spiller må informere sin trener hvis svaret på spørsmålet over er JA. Hver klubb har ansvaret for å sikre at denne informasjonen blir gitt av spillerne sine, og at resten av gruppen er tar ansvar hvis en spiller har slike symptomer.

En spiller kan ikke gå på trening hvis han / hun har noen av symptomene ovenfor, eller hvis han / hun eller noen i deres husstand har fått diagnosen COVID-19.

3. Sporing av smitte: Klubben må holde oversikt over fornavn, etternavn, e-postadresse og telefonnummer til hver person som er tilstede på treningsøkten, og på hver konkurranse.

4. Sikkerhet for spillere: som alltid er tilfelle i rugby, må spillersikkerhet forbli i sentrum for hver aktivitet, det være seg i trening eller i konkurranse. Denne regelen får en ekstra spesiell betydning i den nåværende tiden, da skadeforebygging ikke bare tjener til å holde spillere sunne, men også til å unngå overbelastning av vårt helsevesen.

2. Transport til og fra trening

Spillerne oppfordres til å gå eller dra på trening på sykkel. De som bor lenger unna, oppfordres i dagens situasjon til privat transport, for å unngå overfylt kollektivtransport. De som må bruke kollektivtransport, bør prøve å unngå rush trafikk. Om nødvendig må treningstid og varighet tilpasses.

3. Infrastruktur

Alle rugbyklubber er forpliktet til å samarbeide tett med sine lokale myndigheter og kommuner om gjenåpning og bruk av idrettsanleggene, samt om å overholde all hygiene regler som er satt av ledelsen for det spesifikke anlegget/ banen du bruke.


Det antas at i 1. fase vil garderober, dusjer, serveringsfasiliteter eller kiosk som normalt tilbys av idrettsanleggene forblir stengt.
Spillerne må komme på trening i treningsklær, ta med og skifte klær og dusje etter å ha trent hjemme. I tillegg forventes det at alle tar med seg mat og drikke og holder dem adskilt og alltid godt merket med navn.
Ingen organiserte eller spontane sosiale sammenkomster skal holdes, foruten treningsøktene.

Om mulig: dispenser for antibac og engangspapir med avfallsbeholdere skal settes på plass.

4. Organisering av trening og konkurranser

Trygg oppstart for rugbytrening og kamper er utformet i fem faser:

Hver nye fase kan bare nås når Helsedirektoratet har godkjent nytt regelverk. Hver fase er selvfølgelig også avhengig av kommuners individuelle beslutninger om å åpne idrett på nytt og gjennomføre de nye regelsettene: Det anbefales at klubber følger med på lokale tilpasninger i sin kommune.

Fase I

Varighet: Uke 20

Vi anbefaler at klubbene starter trening forsiktig opp og starter i fase 1, dette for å få i gang gode rutiner før klubben starter på Fase 2: Før klubbtreningen starter opp igjen, må hver spiller, i den daglige egenvurderingen, gå gjennom følgende spørsmål:

1. Har jeg for øyeblikket noen av disse symptomene:
symptomer på akutt luftveissykdom (inkludert hoste, sår hals, kortpustethet)
ELLER
Feber over 38 grader
ELLER
plutselig tap av lukt eller smak.

JA -> Ikke start trening, følg instruksjonene Helsedirektoratet.

NEI -> Neste spørsmål

2. Har jeg for øyeblikket COVID-19, eller hadde jeg det de siste 2 månedene, så vidt jeg vet?

JA -> Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI -> Neste spørsmål

3. Har jeg en historie med hjerteproblemer eller andre helsetilstander?

JA: Ikke begynn å trene, spør legen om og når du kan begynne

NEI: OK, du kan gå på trening med fase I

Regjeringen har fått på plass følgende regler og begrensninger, som gjelder fra 7.mai 2020:

a. Antall personer: Ikke mer enn 20 personer kan samles til trening, men mindre grupper anbefales i starten.

b. Sosial distanse: 1 meter avstand må til enhver tid overholdes mellom spillerne: Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.

c. Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Trening i fase 1:

Treningsøkter for små grupper.

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom enkeltpersoner, hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen utøver.

Forsøk å holde treningsgruppene alltid til de samme personene.

Intensiteten og varigheten av treningsøktene må være moderat: Maks 1 time, mindre enn 80% av maks hjertefrekvens.

Spesifikke aktiviteter i fase 1:

Styrke
Eksplosiv trening
Kondisjonstrening
Stretching
Skadeforebyggende trening
Teknisk trening
Trening på individuelle ferdigheter
Taktisk arbeid m.m.
Individuell sparking

Spill som involverer disse ferdighetene, og bruk alltid 1-meters regelen

Ingen passering av ballen fra den ene spilleren til den andre, hver spiller må ha sin egen ball.

Dersom det gis lov til å kaste ball, kan følgende aktiviteter legges til:

Pasninger
Innkast
Spill som involverer disse ferdighetene.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger: Dersom en person i treningsgruppen  får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen vende tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase II : Uke 21

Antall personer: Ikke mer enn 20 personer i treningsgruppen

Sosial avstand: Det må fortsatt overholdes 1 meter avstand mellom spillerne.

Deling av ball: Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.

Generellt

Øvelser i større gruppe, (anbefalt 15-20 personer).

Ingen kontakt, hold en avstand på min 1 meter mellom spillerne. Hold en avstand på 5 meter når du løper bak en annen idrettsutøver.

Spesifikke aktiviteter fase II:

Styrke og kondisjon
Passninger, spark og innkast
Baklinje uten forsvar
Angrepslinje
Løpe på linje med 1 meters avstand
Selv om spillet involverer en større gruppe – må 1-meterslinjen for avstand opprettholdes.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i treningsgruppen får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase III

Premiss:

Antall personer: 30+

Sosial distansering: Fase III kan lanseres når regler for å holde avstand er lettet av myndighetene og noe kroppskontakt er tillatt, for eksempel i fotball, basketball og håndball.

Generell praksis:
Treningsøkter for hele teamet, lett kontakt

Spesifikke aktiviteter:

 • Styrke og kondisjon
 • Passninger, spark, innkast.
 • Liten eller stor gruppe med lett motstand.
 • Baklinje eller angrepslinje med lett motstand.
  Touch rugby med fullt lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av klynger, personer på laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til selvisolasjon med mindre en test kan utelukke at de har fått COVID-19. Isolasjon må holdes i 10 dager. De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase IV

Premiss:

Sosial distansering: Fase IV kan lanseres når reglene for sosial distansering er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele teamet, full kontaktforberedelser til konkurranser.

Spesifikke aktiviteter:

Styrke og kondisjon

Pasninger, spark, innkast.

Liten eller stor gruppe med fullt forsvar.

Baklinje eller angrepslinje med fullt forsvar.

Innkast og scrum med motstandere.

Trening med hele lag.

Vær oppmerksom på:

For å unngå oppretting av smitteklynger, dersom personer i laget får diagnosen COVID-19, må hele treningsgruppen gå tilbake til karantene med mindre en test kan utelukke at de har inngått COVID-19. Karantene må holdes i 10 dager.
De uten symptomer i 10 dager kan gå tilbake til treningsøktene.

Fase V

Fase V kan lanseres når reglene for sosial distanse er lettet av myndighetene og kroppskontakt er tillatt.

Generell praksis:

Treningsøkter for hele laget, vennskapskamper, forberedelse til oppstart av mesterskap eller liga.


[i] Inntil reglene foreligger skal reglene i dette dokumentet overholdes.

Beredskapsgruppen i NRF fastholder sitt vedtak om at all nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men at NRF vil ta en ny vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet så snart Helsedirektoratet åpner for dette.
NRF har utarbeidet egne koronavettregler som du finner her: https://www.rugby.no/rugbyforbundets-koronavettregler/


Dette betyr at organisert rugbytrening i klubber under Norges Rugbyforbund fortsatt ikke er tillatt.
Vi håper at alle våre medlemmer ønsker å ta del i våre digitale treningssamlinger som annonseres via forbundets Facebokksider.
NRF oppfordrer alle klubber og medlemmer til å benytte tiden til å fylle på med kunnskap: Gjennom Idrettskretsene, e-læringsportalen til NRF, eller andre digitale plattformer som Rugby Europe som har også en digital kunnskapsportal der det det er mulig å ta kurs.

Rugby Europe kansellerer alle kamper og turneringer på ubestemt tid.:
President Octavian Morariu sier, vi lever i en eksepsjonell tid hvor vi må ta corona viruset alvorlig, helse, ve og vel av alle involvert i vår sport må være våres prioritet. NRF styret stiller seg 100% bak RE beslutning.

Ta kontakt med beredskap@rugby.no dersom du har spørsmål knyttet til korona eller til rugbykontoret dersom du har spørsmål knyttet til kurs/ opplæring eller andre spørsmål.

Beredskapsgruppen har hatt møte 24. mars:
All nasjonal og internasjonal aktivitet er avlyst ut mai, men vi vil ta en vurdering på muligheten for nasjonal aktivitet 14. april.

Beredskapsgruppen har hatt møte 17. mars: Beredskapsgruppen har vedtatt å avlyse kampen mot Moldova 2.mai. NRF oppfordrer videre klubber som har hatt økonomiske tap i forbindelse med situasjonen om å ta kontakt med GS eller president eller søke midler via vår søknadsportal.
Vi vurderer situasjonen fortløpende og ber vår medlemmer om å avvente bestilling av reiser til aktiviteter som skal foregå i mai. Nytt møte i beredskapsgruppen er satt til 24.mars. Dersom du har spørsmål eller saker som som du ønsker behandlet av gruppen, så kan de sendes til beredskap@rugby.no.

NRF har i dag (torsdag 12. mars) besluttet å avlyse alle NRF arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.
NRF har opprettet en egen beredskapsgruppe for korona. Har du spørsmål knyttet til utbruddet: Ta kontakt med beredskapsgruppen på beredskap@rugby.no.
Norges Idrettsforbund har også nå avlyst all idrettsaktivitet med umiddelbar virkning.

Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon med smittefare av koronaviruset.  NRF setter helsemessig sikkerhet foran gjennomføring av våre aktiviteter. I denne utfordrende situasjonen, ønsker vi ikke å påføre våre aktive med deres foresatte, samt klubber og regionene, for dilemmaet om å måtte gjennomføre kampaktivitet der hvor reiseaktivitet og nærkontakt må påregnes.

Treningsaktivitet lokalt er også avlyst gjennom Norges Idrettsforbund.

Rugby Europe kansellerer alle sine kamper frem til 15. april.

XV Senior Men and Women International Championships games, including the last Round of Rugby Europe Championship planned this weekend – a total of 12 games
– XV U20 European Championship in Coimbra, Portugal from March 22nd to 28th
– XV U18 European Championship in Kaliningrad, Russia from April 12th to 18th
– XV U18 Development games in Serbia and Czech Republic

I Norge gjelder følgende:
Unntak: Ingen

Landslagsaktivitet – Ingen

Evaluering av situasjonen skjer fortløpende og endelig avgjørelse om sesongen videre fra 1. mai blir besluttet senest 15 april. Planlagte utreiser til Moldova og Finland for landslagene 30.april går som planlagt inntil videre

NRF har satt opp en korona beredskaps gruppe som skal møtes en gang i uken, og oppdateringer vil bli plassert på rugby.no og sosiale medier