Retningslinjer for publisering av bilder og film

Information from the Norwegian Confederation of Sports on publishing images and movies can be read under,,no,Today, a lot happens at random and illegal sharing and publishing pictures,,no,Norwegian Confederation of Sports memorabilia therefore about what rules apply for the publication and dissemination of images and movies of our members,,no,NIF has created some simple guidelines to raise awareness among coaches,,no,practitioners,,no,leaders,,da,volunteers and guardians of children in sports clubs,,no,The guidelines have been prepared on the basis of the requirements of the Personal Data Act and the Copyright Act,,no,It is important to have respect for children,,no,adolescents and adults integrity and the right to privacy,,no,Some may have special reasons for that they do not want to be photographed,,no.

“I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven. Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern.

Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. In some cases, image sharing have unfortunate consequences if the member such as living at a secret address,,no,Unwanted publishing and sharing can lead to damages and criminal penalties according Personal Information Act and the Copyright Act.,,no,The policy is here,,no,www.idrettsforbundet,,no,no / tea / guidelines /,,da,guidelines-for,,no,publishing-of-pictures-and-film,,no,of Children /,,no. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.”

Retningslinjene ligger her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/